icon

13 12/18

Ricerca e innovazione

Prossimi appuntamenti sul tema Energia-Europa: Horizon 2020 Energy Efficiency Info Day e EU Sustainable Energy Week (EUSEW) 2019